LAT | ENG | RUS | GER
 
 

Lūdzu ņemt vērā, ka LAK birojs 17., 24.oktobrī būs slēgts, bet 15., 21., 27., 30.oktobrī darba laiks līdz plkst.14.30. Nepieciešamības gadījumā lūdzam izmantot e-pastu diana@lak.lv Ceram uz sapratni!


Teorētiskie kursi topošiem amata meistariem paredzēti no 31.oktobra līdz 13.decembrim. Dokumenti kvalifikācijas eksāmeniem jāiesniedz līdz 15.decembrim. Sīkāka informācija sadaļā " Kvalifikācija un sertifikācija".
Beidzoties iepriekšējās valdes pilnvaru termiņam, pārreģistrēto LAK amatniecības organizāciju pilnsapulču lēmumu rezultātā ievēlēta (UR 04.08.2014. lēmums) jaunā valde:
Diāna Karaša - prezidente
Gunta Duka - viceprezidente, maiznieka amata meistare
Juris Pāns - viceprezidents, galdnieka amata meistars

Mūsu organizācijas līdzšinējam vadītājam Vilnim Kazākam piešķirts goda prezidenta nosaukums.


LAK birojā ir iespēja iegādāties mūsu meistares Iras Ozolas grāmatu "Zīmes ar rotaļām vai zīmju rotaļas ar mums". Ar knipelētām mežģīnēm bagātīgi ilustrētā grāmata palīdz izprast zīmes, to nepieciešamību, spēku un Visuma enerģiju tajās. Cena 8 EUR.
Pamatojoties uz Latvijas Amatniecības kameras biedru pārreģistrāciju, uzskatīt par nederīgām līdz 2014.gada 5.martam LAK amatniecības organizācijām izsniegtās reģistrācijas apliecības. Amatniecības organizācijas, kuras nebūs saņēmušas jaunās apliecības, tās varēs saņemt pēc visu saistību nokārtošanas. Aicinām individuālos amatniekus, kuri vēlas atjaunoties kā mūsu organizācijas biedri, zvanīt uz mūsu tālruni.
Pamatojoties uz Latvijas Amatniecības kameras biedru pārreģistrāciju, uzskatīt par nederīgām līdz 2012.gada 22.maijam LAK uzņēmumiem izsniegtās reģistrācijas apliecības.
Lūdzam informēt mūs, ja kādam ir kas zināms par Latvijas Amatniecības kameras Viesu grāmatu, tās atrašanās vietu. Pēc V.Krūmiņa zīmējuma Viesu grāmatu darinājis H.Haffelbergs.  Varbūt jēdziens " sirdsapziņa" nav pavisam pazudis , un  šo grāmatu ir iespējams kādā veidā mums atgriezt,- no mūsu puses bez pretenzijām.

             


Valsts prezidents uzsver amatniecības nozīmi Latvijas reģionu attīstībai

Pirmdien, 18.martā, Valsts prezidenta Andra Bērziņa tikšanās laikā ar Latvijas Amatniecības kameras (LAK) pārstāvjiem tika uzsvērta amatniecības nozīme Latvijas attīstībai nākotnē, apspriestas šīs jomas problēmas un iespējamie to risinājumi.

 Uzsākot sarunu, LAK pārstāvji informēja par situāciju jomā, uzsverot iespējamos uzlabojumus, kas ļautu sistēmai funkcionēt pēc iespējas veiksmīgāk. Viņi sacīja, ka Latvijā šobrīd ir vairāk nekā 5000 zeļļu un 3000 meistaru, kas veic 176 dažādus amatus.

 Kā joma, kur iespējami visplašākie uzlabojumi, sarunā tika minēta izglītības iestāžu un meistardarbnīcu sasaiste, apmācot jaunos amatniekus. LAK prezidents uzsvēra, ka amatniecība un rūpniecība ir savstarpēji konkurējoši un principiāli atšķirīgi ražošanas veidi, līdz ar to arī speciālistus šīs dažādajām jomām būtu iespējams sagatavot atšķirīgi. Tika piedāvāts izmantot Vācijas pieredzi un ieviest duālo apmācību, tas ir, radīt iespēju jaunietim praktiskās amata prasmes apgūt meistardarbnīcā un paralēli vienu vai divas dienas nedēļā mācīties vispārīgos priekšmetus (vidusskolas kursu) profesionālajās skolās. Tādā veidā jaunie amatnieki iegūtu gan profesionālās izglītības diplomu, gan prasmes, kas nepieciešamas, lai iegūtu amatnieka kvalifikāciju.

LAK vadība uzsvēra, ka šī brīža profesionālo skolu darbības modelis atbilst rūpniecības vajadzībām un nerada amatniekus, jo skolās tiek iegūtas teorētiskas zināšanas par to, kā praktiski būtu jāstrādā. Līdz ar to diplomētajam profesionālim pēc skolas pabeigšanas šobrīd nākas vēl vismaz trīs gadus apgūt amatniekam nepieciešamās prasmes. Turklāt skolai nopirkt nepieciešamos mācību līdzekļus, lai pilnvērtīgi mācītu dažādos amatus, ir neiespējami to dažādības un dārdzības dēļ.

Valsts prezidents piekrita, ka jāvirzās uz principu, ka pēc skolas pabeigšanas jaunietis var pildīt attiecīgo amatu, ļaujot jaunietim pēc iespējas pilnvērtīgāk izmantot laiku. Viņš arī piekrita, ka amata meistars, kurš aktīvi piedalās tirgū, spēj jauniešiem sniegt zināšanas un prasmes, kas atbilst tirgus prasībām, reaģējot visprecīzāk uz to izmaiņām. Darba vizīšu ietvaros Valsts prezidentam sarunās uzņēmēji bieži uzsvēruši, ka profesionālu un labi izglītotu speciālistu, tai skaitā amatnieku, trūkst. Tādēļ viņš piekrita, ka izglītības iegūšana kopā ar prasmēm, ko sniegtu meistardarbnīcās, būtu risinājums, kas ļautu cilvēkiem dzīvot Latvijas laukos, jo tieši tur visbiežāk ir meistardarbnīcas. Turklāt tā tiktu ietaupīti līdzekļi, kurus skolām jātērē, iegādājoties mācību līdzekļus.

Tiekoties tika uzsvērts arī amatniecības jomas apguvei nepieciešamais ilgais laiks. Tādēļ LAK pārstāvji aicināja veidot sistēmu, kad amatnieka pienākumu nevar veikt cilvēki, kuri tikai kursos ieguvuši sertifikātu attiecīgajā jomā, taču ne amatnieka kvalifikāciju. Viņi uzsvēra, ja cilvēks nav vairāku gadu garumā mācījies pie meistara un ieguvis attiecīgu kvalifikāciju, viņa darbs nevar būt kvalitatīvs, un tas radīs negatīvu priekšstatu par visiem šajā amatā. Sarunā tika pārrunāti arī pozitīvie piemēri, kas ir Latvijā un no kuriem iespējams mācīties un veidot veiksmīgāku sistēmu kopumā.

Sarunas noslēgumā Valsts prezidents uzņēmās atbalstīt amatniecības darbību Latvijā un abas puses vienojās arī turpmāk sadarboties, veicinot amatu apguvi un jauniešu ieinteresēšanu tajā. Kā pirmais jautājums, kur Valsts prezidents aicināja LAK aktīvi iesaistīties un sniegt savus priekšlikumus, ir Profesionālās izglītības likuma izstrādē.

Sarunā ar Valsts prezidentu piedalījās LAK prezidents Vilnis Kazāks, Skursteņslaucītāju amata brālības vadītājs Māris Bambis, Latvijas Amatniecības kameras viceprezidente Diāna Karaša; Latvijas namdaru biedrības vadītājs Tālis Sala un LAK kokapstrādes amatu pārstāvis Mārtiņš Vilde.
Pamatojoties uz Latvijas Amatniecības kameras biedru pārreģistrāciju, uzskatīt par nederīgām līdz 2012.gada 30.novembrim amatniecības organizācijām izsniegtās LAK reģistrācijas apliecības.

Ministru kabinets 2011.gada 20.decembra sēdē apstiprinājis noteikumus „Noteikumi par amatiem, kuros personas profesionālā darbība ir uzskatāma par amatniecību”.
     Noteikumu projektā iekļauto amatu pārstāvji nodarbošanos ar amatniecību realizēs, veicot saimniecisko darbību, dibinot amatniecības uzņēmumus un strādājot amatniecības uzņēmumā uz darba līguma pamata. Līdz ar to, tiks veicināta uzņēmējdarbība valstī un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana minētajās arodu grupās.
Lasīt tālāk.
Amatniecības attīstības grupa .  Amatniecībā nodarbinātie mācekļi, zeļļi un meistari ikdienā  veic savu darbu, un viņiem nav laika izsekot visiem politiķu veidotiem projektiem, kuri izrādās nevis ceļ, bet traucē amatniecības attīstību.
Šobrīd, analizējot jaunākos politiķu sagatavotos dokumentus, mēs Latvijas Amatniecības kamerā konstatējām, ka nākotnē  IZM politiķi un ierēdņi neparedz amatniecību Latvijā.
Jaunākā IZM sagatavotā koncepcijā par profesionālās izglītības attīstību meistars un meistarība vispār netiek pieminēti. (Profesionālās izglītības koncepcija)
Lai apturētu šo amatniecības attīstībai traucējošo procesu, LAK organizē Amatniecības Attīstības speciālistu grupu, kuras uzdevumos ietilpst izstrādāt priekšlikumus un idejas, kā palīdzēt politiķiem un ierēdņiem izprast amatnieciskās ražošanas vēsturisko jēgu, šodienas nozīmi un iespējas nākotnē.
Pielikumā publicējam  Ministru kabinetā iesniegto koncepciju, kas kalpos kā pamats Profesionālās izglītības likuma izveidošanai.
Gaidam Jūsu vērtējumu un aicinām pieteikties tos, kuri varētu darboties Amatniecības Attīstības grupā.  
Profesionālās izglītības koncepcija 2009 
Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnes 

Latvijas ražošanas īpatnības
Aktīvi zemnieku protesti pret likumdevēju vienaldzību un neizdzēšamajām kļūdām. Banku un būvniecības buma sabrukums. Skaļajiem notikumiem Latvijas ekonomikā ir jāpiepulcē arī ražošanas sfēras sabrukums. Tādas ražošanas, kas spētu radīt Latvijas ekonomikai vajadzīgu, atbilstošu produktu. Arī pakalpojumus. 
Lasīt tālāk K. Kazāka rakstu 
www.diena.lv
 Riebēju sapulce Raunā

Paldies par jauko sapulci. Mani tā iedvesmoja 'jaunām idejām un projektiem. Daina Klints

Gaidam pārējo 53 dalībnieku atsauksmes. Foto


No 15. līdz 19. septembrim Latvijas Amatniecības kamerā viesojās pārstāvji no Minsteres Amatniecības kameras, kā arī Minsteres Amatniecības kameras uzņēmumu pārstāvji. Galvenokārt tās bija sievietes no metālapstrādes, kokapstrādes, elektroinstalāciju un citiem uzņēmumiem. Apmaiņas brauciens Latvijā notika Leonardo da Vinci projekta “Sievietes Amatniecības uzņēmumos un MVU” ietvaros, kurā viena no sadarbības partnerorganizācijām ir arī Latvijas Amatniecības kamera. 
Lasīt tālāk
Vikingu kuģis Birzgalē

LAK pārstāvji ar saviem cienījamiem pavadoņiem 08.08.08. ieradās Birzgales pagastā pie Jura Zīles kunga un viņa komandas. mēs pārliecinājāmies, ka Latvijā top jauns amats - koka kuģu būvētājs. Šoreiz tas ir norvēģu pasūtījums.
Lai kungiem labi veicas!
Foto


4. Latvijas Jumiķu čempionāts «Jumiķu dienas 2008» šogad notika Jelgavas pilsētas svētku ietvaros no 28.-31.maijam.
Sacensības notika divās grupās: tajās startēja jaunieši līdz 26 gadu vecumam un pieaugušie. Pirmajās divās dienās pieaugušo komandas jeb pieredzējuši jumiķi klāja dakstiņu un skārda jumtus, bet 30. un 31. maijā jaunie jumiķi sacentās dakstiņu jumtu likšanā. Pieredzējušie jumiķi sacentās par dažādām balvām, bet jaunajiem vēl bija iespēja pacīnīties par ceļazīmi uz pasaules čempionātu jumtu licējiem Prāgā. Čempionāta laikā speciālā stendā interesenti varēja iegūt informāciju par jumta segumiem un jumta licējiem. Veiksmi jaunajiem jumiķiem tālākās sacensībās! Čempionāt uzvarētāji.

Minsteres amatniecības kamera no 10. Līdz 14. oktobrim rīkoja Amatniecības nedēļu ar nosaukumu “Amatniecība ceļ Eiropu”, kuras ietvaros notika Profesionālās izglītības konference, uz kuru bija ielūgts arī Latvijas Amatniecības kameras prezidents Vilnis Kazāks. Profesionālās izglītības konference kopā pulcināja vairāk kā 60 pārstāvjus no 15 Eiropas valstīm. Lasīt tālāk
Vācijas Minsteres Amatniecības kamera pasniedz stipendijas RTU studentiem. 4. septembris bija īpaša diena RTU Amatniecības tehnoloģiju un dizaina studiju programmas trešā kursa studentiem Zanei Kļaviņai un Jānim Bormanim. Lasīt tālāk                  
Starptautisks notikums guļbūvju un koka ēku būvniecības nozarē!  

 

Rīgā, Latvijas Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā, no 2007.gada 2. līdz 7. jūnijam norisinājās 4. starptautiskā zinātniski – praktiskā guļbūvju un koka konstrukciju būvniecības konference, kas kopā bija pulcinājusi nozares zinātniekus un praktiķus no visas pasaules. Šāda satura konference, kas apskata atsevišķi tieši guļbūvju un koka māju nozari ir unikāls notikums gan Eiropā, gan pasaulē. Lasīt tālāk.


Pieminekļa atklāšana!

Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijas veltījums Latvijas amatniekiem.
Mākslas dienas, kas vairāku desmitu gadu laikā izveidojušās par stabilu un rīdziniekiem iemīļotu kultūras un mākslas tradīciju, Rīgas Latgales priekšpilsētā ienāk ar mākslinieku Ģ.Burvja un K.Īles skulptūras Skursteņslauķis un mūrnieks – veltījums Latvijas amatniekiem atklāšanu š.g. 26. aprīlī plkst. 15.00 Mūrnieku un Matīsa ielas zaļajā skvērā.
Idejas autors – Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcija vairāku gadu garumā ar Rīgas domes un vietējo uzņēmēju atbalstu īsteno priekšpilsētas vides atveseļošanas projektus, īpašu uzmanību veltot Valsts nozīmes kultūras pieminekļa Rīgas vēsturiskais centrs UNESCO Pasaules kultūras mantojuma aizsardzības teritorijai Rīgas Latgales priekšpilsētā.


Apsveicam!

Latvijas Amatniecības kameras prezidents un RTU MLĶF profesors Vilnis Kazāks saņem balvu "Zelta čiekurs" nominācijā "Par ieguldījumu jauno speciālistu sagatavošanā". Balva "Zelta čiekurs" ir augstākais novērtējums cilvēkiem, kas savu profesionālo darbību ir saistījuši ar meža nozari. Foto


 Latvijas Amatniecības kamera
pateicas visiem sveicējiem, atzīmējot savu
SEPTIŅDESMITO
gadadienu!


Latvijas Amatniecības kamerai 70!


Izglītības un zinātnes ministrijas veicināto tirgus orientēto pētījumu ietvaros Rīgas Tehniskā Universitātē sadarbībā ar LAK ir veikta izpēte par amatnieku iespējām.    Pētījums.
Latvijas Amatniecības kameras sagatavotie priekšlikumi Valdības Deklarācijā  

 Sadaļā: Izglītība, zināšanas un konkurētspēja kā izaugsmes pamats

11. punkts
Veicināsim amatnieku profesionālās izglītības centra izveidi, atbalstot pašnodarbinātas personas, mazos un vidējos uzņēmumus, kā arī radot instrumentu Eiropas amatniecības vērtību popularizēšanai.

Sadaļā: Tautsaimniecības konkurētspēja

1. punkts
Skaidri noteiksim prioritātes un kārtību, kādā valsts atbalsts uzņēmējdarbību; veicināsim mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju un attīstību, konsekventi īstenojot MVU attīstības programmu un pasākumus, kas vērsti uz MVU konkurētspējas nodrošināšanu un skaita palielināšanos. Nodrošināsim atbalstu amatniecības attīstībai.

8. punkts
Panāksim, ka gadījumos, ja noteikta atskaite ir iesniedzama vairākās valsts iestādēs, uzņēmējs iesniedz to tikai vienā valsts iestādē; ieviesīsim pasākuma programmu ar mērķi vienkāršot atskaites un to apjomu mikro uzņēmumiem, individuālajiem komersantiem, amatniekiem.

Sadaļā: Lauksaimniecība, meža nozare, zivsaimniecība

4. punkts
Atbalstīsim lauku iedzīvotāju iniciatīvas veidošanos, lai veicinātu ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iesaistīšanos uzņēmējdarbībā; sekmēsim uzņēmējdarbības veidu dažādošanu laukos, tai skaitā bioloģisko produktu ražošanas un pārstrādes, kā arī nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības un amatniecības attīstību.


    Kontakti

LAK Amatu iela 5, Rīga
LV - 1050, Latvija

E-pasts: lak@lak.lv

LAK informācijas birojs

tālr.: 67213007

Izglītība un kvalifikācija
tālr.: 67213007
e-pasts: diana@lak.lv