Latvijas amatniecības kamera

LAT | ENG | RUS | GER
   

                                                     

                                                 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

              „Divpakāpju profesionālās izglītības rūpniecības kompetenču centru izveidošana

                                                     (ICC4VET)

Darba ņēmēju skaita samazināšanās līdz 2030. gadam sagaidāma vairumā Baltijas reģiona valstu, tajā skaitā Latvijā. MVU turpmāko attīstību ierobežo tieši šis uzņēmēju, vadītāju un darbaspēka trūkums. Pieaug arī darbaspēka kvalifikācijas prasības.

Vācijas gadījumā duālā apmācība ir parādījusi savu nozīmi – piedaloties tādām valstīm kā Polija, Lietuva, Latvija un Igaunija, tiek nodrošināta profesionālā apmācība – ar iespēju stažēties uzņēmumos. Citviet profesionālās apmācības līmenis ir zems, iegūtās kvalifikācijas – nepietiekamas un bezdarba līmenis – salīdzinoši augsts. Valstīs ar šādu situāciju mācības parsvarā norisinās skolā – jāvērš uzmanība prasmju un kompetenču uzlabošanai, jānodrošina augstāka izglītības kvalitāte.

ICC4VET projekta dalībvalstīs būtiski jāuzlabo līdzdalība tālākizglītībā, ar to saistītās prasmes un iemaņas. Profesionālajām skolām jāgūst pieredze duālās apmācības modelī, starpuzņēmumu apmācībā vai uz darbu balstītā izglītībā. Jāpalielina pieaugušo skaits, kas piedalītos mūžizglītībā – saskaņā ar ES mērķiem, tie būtu vismaz 15% pieaugošo.

Ņemot vērā situāciju profesionālajā izglītībā, projekta mērķis ir attīstīt šo izglītības sistēmu, uzlabot tās kvalitāti, palielināt tās pievilcību un mazināt pieaugošo kvalificētu darbinieku deficītu.

Projektā iesaistīti 7 partneri no Vācijas, Polijas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. Projektu vada MVU apmacībā un atbalstīšanā, kā arī sarežģītu izglītības projektu īstenošanā pieredzējis partneris. Partneru skaitā ir trīs pieredzējuši profesionālās izglītības centri un trīs kameras, kas ir atbildīgas par profesionālo apmācību un sadarbojas ar starpuzņēmumu mācību centriem.

Projekts ir sadalīts 7 darba paketēs ar vairākām aktivitātēm.

Projekta galvenie mērķi

  • Profesionālās izglītības skolotāju profesionālās apmācības izstrāde, ieviešana un novērtēšana                                  
  • Treneru/prakšu vadītāju apmācības programmu ieviešana un novērtēšana MVU        
  • Divu gadu duālās kvalifikācijas celšanas programmas izstrāde, īstenošana un novērtēšana (tehniķa profesijai)
  • Duālās apmācības programas izstrāde konkrētai profesijai, tās īstenošana un novērtēšana valstī, kurā līdz šim notikušas šīs profesijas mācības, kā arī sagatavošanās programmas ieviešanai pārējās valstīs
  • Turpmākās attīstības koncepcijas izstrāde - duālā apmācības bakalaura kursa koordinēšana un īstenošana sadarbībā ar universitātēm
  • Polijas profesionālās izglītības un apmācības kompetences centra izstrāde, ieviešana un novērtēšana, kā arī sagatavošanās šada centra ieviešanai Lietuvā un Igaunijā                                                                          

Projekta galvenās aktivitātes

1. Projekta vadība un ieviešana – 6 darba grupas sanāksmes un 2 starptautiskas konferences.

2. Profesionālās izglītības skolotāju tālākizglītības izstrāde un ieviešana duālās apmācības īstenošanai, kā arī prakšu vadītāju apmācība tālākai darbībai

3. Papildu apmācību izstrāde un duālās izglītības ieviešana divu gadu mācību kursu ietvaros ar iespēju paredzēt nākamo studiju kursu profesionālajās koledžās / politehnikumā.

4. Prakšu vadītāju apmācības pielāgošana un īstenošana valstīs, kuru MVU tiek realizēta profesionālā apmācība

5. Nozaru kompetences centra izveide un darbība, īstenojot duālo profesionālo apmācību sistēmu, valstī, kur iepriekš dominējusi skolās balstīta izglītība un sagatavošanās šādu centru ieviešanai divās citās valstīs.

6. Duālā bakalaura kursa realizēšanas koncepta izstrāde, duālās profesionālās apmācības apvienošana ar Boloņas kompetencē esošo studiju kursu.

7. Projekta rezultātu nodošana 68 kamerām un universitātēm no 13 valstīm, kuras projekta īstenošanas laikā ir iesaistītas kā asociētie projekta partneri un saņem padomus par ilgtspējīgu apmācību īstenošanu, kā arī turpmāko izplatīšanas pasākumu īstenošanu.

Mērķa grupas

a) Profesionālajā izglītībā un kvalificētajā darbā iesaistītie jaunieši. Jaunieši var būtiski uzlabot savas prasmes un iemaņas salīdzinājumā ar iepriekšējo izglītību skolā.

b) MVU kā darbaspēka saņēmēji un izglītības dalībnieki. MVU kļūst par apmācības partneriem, to īpašnieki vai viņu darbinieki tiek apmācīti kā instruktori.

c) Profesionālās izglītības skolas - arodskolas iegūst papildu ietekmi un kompetences, pasniedzējiem tiek piedāvāti uzlaboti apmācības modeļi. Rezultātā skolas kļūst par reģionālajiem izaugsmes centriem.

d) Kameras - profesionālās un augstākās izglītības jomā kameras sasniedz izcilus rezultātus to dalīborganizācijām, un tās palīdz, lai pārvarētu izaugsmes barjeras (kvalificētu speciālistu un vadošo darbinieku trūkums).

e) Augstskolas - tehniskā apmācība, kas tiek īstenota projektā, ietver pielaidi augstākajai izglītībai, tādējādi ļaujot augstākās izglītības iestādēm piesaistīt papildu studentus, kuru profesionālā kvalifikācija var būt noderīga augstākās izglītības sistēmā. Trešajā posmā kompetences centri sadarbībā ar MVU, arodskolām un kamerām veiks duālos bakalaura kursus.

f) Politika un administratīvās iestādes - iegūst efektīvus izglītības un jauninājumu veicināšanas centrus, kas duālajā sistēmā var ievērojami palielināt praktikantu un speciālistu kompetenci un kvalifikāciju, kas savukārt var palīdzēt samazināt bezdarbu un veicināt izaugsmi un nodarbinātību.

Projekta realizēšanas laiks: 01.09.2017  - 01.09.2020

Partneri:

Nr.1 Baltijas Jūras Akadēmija
Nr.2 Šverinas AK amatizglītības un tehnoloģiju centrs (Vācija)
Nr.3 Zespoles Mehānikas un loģistikas skola (Polija)
Nr.4 Viļņas Celtnieku izglītības centrs (Lietuva)
Nr.5 Paņevežas Rūpniecības, tirdzniecības un amatniecības kamera (Lietuva)
Nr.6 Latvijas Amatniecības kamera
Nr.7 Vorumaa Valsts profesionālās izglītības centrs (Igaunija)
kā arī 50 kameras un 13 valstu 18 universitātes/koledžas

 

Pirmā darba grupas sanāksme 2017.gada 12.oktobrī Hamburgā

Otrā darba grupas sanāksme 2018.gada 7.maijā Gdaņskā

Trešā darba grupas sanāksme 2018.gada 26.novembrī Gdaņskā

Ceturtā darba grupas sanāksme 2019.gada 3.jūnijā Hamburgā

Piektā darba grupas sanāksme un pirmā konference 2019.gada 17.-18.oktobrī Rīgā

Sestā darba grupas sanāksme 2020.gada 25.maijā Slupskā

    Kontakti

LAK Amatu iela 5, Rīga
LV - 1050, Latvija

E-pasts: lak@lak.lv

LAK informācijas birojs

tālr.: 67213007

Izglītība un kvalifikācija
tālr.: 67213007, 29192884

e-pasts: diana@lak.lv